از مازندران چه می دانید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مازندران                                                                                     موقعیت جغرافیایی استانمازندران     استانمازندرانبا حدود 24 هزارکیلومتر مربعمساحت بین 47 دقیقه تا 38 درجهو 5 دقیقه ْ عرض شمالی و 50 درجه و 34 دقیقه تا 56 درجه و 14 دقیقه طول شرقی ازنصف النهار گرینویچقرار گرفته است. دریایمازندراندر شمال استانتهرانوسمنان ، در جنوب واستانهایگیلان وگلستان به ترتیب در غرب و شرق آن قرارگرفته است . براساس آخرین تقسیمــــات کشوری سال 1375وبا توجه به تفکیک استان گلستان از استانمازندران، این استان درحالحاضر 14 شهرستان ، 38 شهــر، 34 بخش و 100 دهستان دارد.مرکز این استان شهرساریاست. جغرافیای تاریخی استاندربارهتاریخ باستانی استانمازندراناطلاع زیادی دردستنیست و اساسا‏‏ وضع اقلیمی آن اجازه نمیدهد ابنیه وآثار معماری پایدار بمانند. درجلگههای ساحلیمازندرانآثار معتبری ازادوار قبل از اسلام به دست نیامده و حتی از شهرهای معتبر صدر اسلام ( دوره‎‎ پادشاهان طبرستان و دیلم ) هم به جز آمل وسارییادگاری بجانمانده است. بعداز غلبهآریایی های مهاجم ومهاجرت بومیان، ساکنان جدید پس از مدتها ظاهرا زیرفرمانهخامنشیان قرار گرفتند. درکتیبه بیستونسرزمینمازندرانبه نام ’’پشتخوارگی‘‘ ودر اوستا ’’پزشخوارگر‘‘ آمده است و به نظر میرسدکهمازندرانجزو قلمرواشکانیان بوده است. هم زمان بافتوحات مسلمانان از سلسله های پادوسبانان، آل باوند وافراسیابیان نام برده شده است که در طبرستان یا قسمتی از آن حکومت میکرده انـد واستقلال نسبی داشته اند. مورخان دربارهاولین حملهمسلمین به طبرستان وحدت نظرندارند. بنابه قول عده ای ازنویسندگـان در سال 30 هجری قمری ـ زمان خلافتعثمانـ اولین بار سعد بن عاص حاکمکوفه در صدد فتحطبرستانبرآمد و سرانجام سواحل طبرستان،رویان و دماوند رابه تصرف خود درآورد. درزمان مروان بن محمد(132ـ 126 هـ .ق) آخرینخلیفهبنـی امیه، اهالی طبرستان علیه حکام عرب سربه شورش برداشتند. دردوره‎‎ خلافت ابوالعباس سفاح (136 ـ132 هـ .ق) ـ اولین خلیفهعباسی ـ یکی از عاملان وی رهسپار طبرستان شد و با اهالی آن منطفه از طریق صلح ومدارا کنارآمد، لیکن دردوره ـ خلافت ابوجعفر منصور (158 – 136 هـ . ق) ـ دومینخلیفه عباسی مردم طبرستان برای چندمین بار سر بـه شــــــورش برداشتند. سرانجامطبرستان کاملاُ تحت اطاعت اعراب درآمده ولی بعد ازآن نیز در سرزمین طبرستان مانندسابق، مسکوکاتی باخط پهلوی ضرب شد. سرانجام درسال 167 هجری قمری ’’ونداد هرمز لا‘‘ سلسله مستقلی در طبرستان تأسیس کرد. درقرن چهارم و پنجم هجری، طبرستانمیدان کشمکش سلسلهآل زیاروآلبویه از یک طرف وسامانیان وغزنویان ازطرف دیگر شده بود، اغلب اوقات طبرستان تحت ادارهآل زیاربود. درسال 426 هجری قمری، سلطانمسعــود غزنـــویازطریقگرگانوارد طبرستان شد و صدمات و خساراتجانی و مالی زیادی به اهالی آن سامان وارد آورد. هنوز این خرابه ـ ها ترمیم نشدهبود که طغرل اول مؤسس سلسلهسلجوقیبه گرگان وطبرستان حمله ورشد ودرسال 606 هجری قمــــری طبرستان ازجمله ’’کبود جامه ‘‘ به دستسلطان محمد خوارزمشاهافتاد و اسپهیدکیودجامه به نام ’’رکن الدین کبودجامه ‘‘ و فرزندانش به دست سلطان محمد خوارزمشاهاسیر شدند. زمانی که سلطان محمد خوارزمشاه از نبرد با سپاهیان مغول فــرار می کرد،رکن الدین ، مغولان را به جایگاه سلطان محمد هدایت کرد و به اثر این خوش خدمتی، ازطرف مغولان به حکومت کبود جامه رسید و سرانجام توسطتیموریان بساط حکمرانی آنها نیز برچیده شد. بعد از درگذشت امیرتیمور ، ســــادات ـ مرعشی باکسب اجازه از شاهرخ میرزا (850 – 807 هـ . ق ) بهمازندرانبرگشتند و به عنوانباج گزار این نواحی سلطنت کردند. سرانجام در زمان سلطنت شاه عباس اول به طور کلیقدرت سادات مرعشی از بین رفت. پس ازبرچیده شدن بساط حکومت ملوک الطوایفی طبرستان کهتا سال 1006 هجری قمری ادامه داشت، این منطقه تحت نظارت شاه عباس اول و سلاطین بعدیسلسله صفوی تأمین قرار گرفت. شاهان صفوی درطول هرسال به کرات به عنوان شکارویا پسازاحـداث فرحآباد جهت استراحت به این منطقه سفرمی کردند. نارشاه افشار برای مقابلهبادشمنان به ویژه دشمنان شمالی وروس هـا، درمازندران یک کارخانه کشتی سازی دایرکردو به رونق هرچه بیشتر منطقه افزود. ازدوره فتحعلی شاه قاجار، به منطقه سـرـ سبز وزیباو دل انگیزمازندران ، به عنوان یک منطقه استراحتی ـ تفریحی توجه گردیده وناصرالدین شاه طی دوسفر دستور تعمیر راه ها و کاروان سراها را صادر کرد. دردورانملطنت پهلوی منطقهْمازندرانمانند سایرمناطقکشور از راههای ارتباطی برخوردار شد و به علت شرایط محیطی و آب وهوای معتدل ، چشماندازهای زببا نزدیکی اش به تهران ، محل استراحت و تفریح قسمت اعظم مردم کشور شد. صنایع دستیاز صنایع دستی موجود در استانمازندرانمی توان به قالیبافی، گلیم بافی، جاجیمچه بافی، بافت گلیچه، چوقا، شمد و ملحفه، سوزن دوزی، رنگرزیو چاپ سنتی سفالگری و سرامیک سازی، فرآورده های پوست و چرم، هنرهای مرتبط با فلز،هنرهای مرتبط با چوب، حصیر بافی، طراحی سنتی و نگارگری، صحافی و جلد سازی سنتی،صنایع دستی دریایی عروسک سازی اشاره کرد. قالی بافی و گلیم بافی از رشته هایاصلی و اساسیمازندراننیست ولی در استان بافته می شود. در شرایطی که فرش در بعضی مناطق حرف اول برایابراز وجود دارد تنها شهرت خود را درمازندرانبه سایر رشته هاواگذار کرده است و نقشه هایی که درمازندران بافته می شود مربوط به سایر مناطق است. دستبافی (نساجی سنتی)امروزه دستبافی به صورت تهیه و تولیدانواع پارچه ها و برخی زیراندازها جاجیم، جاجیمچه، روتختی، رومیزی، روسری، لباسهایمحلی، ملحفه و شمد و ... . در بسیاری از مناطق روستایی و برخی نقاط شهری استانمازندرانمرسوم است. رامیاندر استانمازندراننیز یکیاز مراکز مهم پارچه های ابریشمی محسوب می شود. بعضی از دستبافان از دستگاههای سادهبافندگی نظیر دستگاههای "دووردی" و "چهاروردی" استفاده می نمایند و برخی از آنهادستگاههای ژاکارد دستی، تک فاز و سه فاز را نیز به تدریج جایگزین دستگاههای قدیمینموده اند. قالی کلاردشت:قالی کلاردشت، فرشی است که درمنطقهمازندرانو حتی درایران، بسیار ناشناخته است و حتی بین تجار و بافندگان نیز نا آشنا است. این قالی دربازار داخل بطور کل خریدار بسیار اندکی دارد و تنها گروهی از صادر کنندگان قالیاقدام به صادرات آن به کشورهای اروپایی می نمایند.
معروفترین قالی کلاردشت درروستای مکارود استان بافته می شود. قالی کلاردشت جزء قالیهای درشت با فت می باشد کهبه قالی خرسک نیز معروف است. نقوش قالی کلاردشت عمدتاً ذهنی و بدون نقشه هستند. درنقشهای قالی کلاردشت گویی طبیعت زیبا و در عین حال سخت کوهستانی متجلی می شود.
نقش "مل چفته" در حاشیه گلیم هرسین دقیقاً در حاشیه نقش متن یک قالی قدیمیکلاردشت مشاهده می شود. از دیگر نقوش قالی در کلاردشت می توان به نقش جنگلی،صندوقی، رودبارکی، مجمه ای، گل سینی، عینکی، چخماقی، رسولی، شمله، خرکی، شکری، سیخکبابی و مزلقان اشاره کرد.
گلهایی که در متن فرش کلاردشت استفاده می کنند،عبارتند از:
رسین گل (که به آن" طناب رسن" می گویند)، شاخ نر، چنگ گربه، گلکلوچه، حلوا قجل( که یک نوع حلوا با کره محلی و عسل درست می شود)، نقشه گوزن،گنجشک، مسیر کاه گل، شانه هیری، گل ترکمن، گل لاری، گل شاه عباسی، پیل مل یا پولگردن، ماهی گل، گل چخماق، لوله پنجه، پیچ پیچی، پمپال، گل سینی، میش دندان، گلپیاله، پتو گل، کریم خانی، چهارواز، چنار، گل شیدی، پل بز(بز بدون شاخ) و بز چلچلهای(بز شاخ دار)
سفالگری و سرامیک سازی:
خاک رس که مادهاولیه کوزه گری است تقریباً در هر کشوری و در هر منطقه ای یافت می شود. و وقتی کهبشر اولیه زندگی شکاری خود را تبدیل به دامداری و کشاورزی کرد کوزه های سفالینه نیزبه وجود آمد. سفالگری درمازندراننیز از رشتههای بسیار رایج است. خاک رس در منطقه بسیار یافت می شود و به دلیل در دسترس بودنخاک رس، این از رشته های رایج استان می باشد. مهمترین مراکز سفالگری استانمازندرانعبارتند از کلاگرمحله جویبار در 19 کیلومتری قائم شهر، چالوس، تنکابن و برخی از روستاهای بابل وآمل.
کنده کاری روی چوب:
در استانمازندرانبه دلیل شرایط جوی ومحیطی و وجود جنگل های فراوان تولید صنایع و هنرهای چوبی بسیار رایج است. از جملهاشیای کنده کاری شده، پیمانه و ظرف شیر، قاشق شربت خوری، صندوق تخته شطرنج یا تختهنرد و قندان و مجسمه های حیوانات است.
چوبهایی که برای این رشته هنری استفادهمی شود چوبهایی هستند که دارای سطح صاف و مناسبی می باشند مثل چوب گردو، فوفل، راشانار سرخ، انار زرد و افرا. اما برای کارهای ظریفتر از چوب گلابی استفاده می شود.
ایجاد نقشهای برجسته از جمله فنون معمول است، و آن را منبت می نامند.یکی دیگراز روشهایی که زیاد به کار برده می شود و با برجسته کاری ترکیب می شود، مشبک است. یکی از فعالیتهای منبت کاران در گذشته ساختن قالبهای مشبک در و پنجره بود، که گاهیاوقات فضای بین گره ها با شیشه رنگی پر می شد، این گره ها را قامه می نامیدند.
حصیر بافی:
حصیربافی نیز از جمله هنرهایی است که جنبه خودمصرفی دارد ولی در حال حاضر جنبه هنری کمتری دارد و بیشتر برای روزمره استفاده میشود
طراحی سنتی و نگارگری:
طراحی سنتی و نگارگری بسیارمحدود است و تقریباً می توان گفت حرفی برای گفتن در این خطه سبز ندارد.
صحافی و جلد سازی:
صحافی و جلد سازی سنتی نیز بسیار محدوداست .
سایر رشته های صنایع دستی مثل صنایع دریایی، عروسک سازی و .... است. ولیمورد دیگری که از رشته های مهممازندرانبه حساب می آیدنمدمالی است.
نمدمالی:
نمد مالی یکی از رشته های مهم استاناست. تهیه نمد براساس دو خاصیت پشم است، یکی خاصیت جعدیابی و دیگری پوسته ای شدن. زمانی که پشم در حرارت مرطوب مجعد شده و الیاف آن درهم می روند پوسته ها نمی گذارندالیاف دوباره از هم باز شوند این بهم پیچیدگی، بافت نا منظمی درست می کند که اگرترکیبات نمدسازی (مانند خاک نمد) را به آن بیافزایند محکمتر می شود.
شهرستانها:
آمل ، بابل‌‌ ، بابلسر ، بهشهر ، چالوس ، محمود آباد ،نکا ، نور ، نوشهر ، قائم شهر ، رامسر ، ساری ، سواد کوه ، تنکابن
بناهای یادبود تاریخی : 1-قلعه بلده ،‌نور
2-
مجموعه فرح آباد ( صفوی ) ، ساری
3-
پل محمد حسن خان ، بابل
4-
کاخ تمیشان ، نور
بناهای یادبود مذهبی: 1-امامزاده عباس ، ساری
2-
امامزادهعبدالله ، آمل
3-
امامزاده ابراهیم ، آمل
4-
امامزاده یحیی ، ساری
5-
مسجدجامع ساری ، ساری
جاذبه های طبیعی : 1-دره سه هزار ، تنکابن
2-
دریای خزر ،مازندران
3-
دریاچه استخرپشت ، نکا
4-
دریاچه ولشت ، چالوس
فرهنگ و هنر : 1-موزه کندولوس و خانه فرهنگ ، نور
2-
صنایعدستی بابل

شهر بابلمرکز

/ 1 نظر / 129 بازدید
نوشهر بلاگ

لطفاً آدرسهای ما را درسايت خود قرار داده و پس از قراردادن در لينک باکس وب یا سایتتان، لينکهاي خود را نیز به لينکدوني اضافه نموده و بمااطلاع دهید، تاپس ازمدتی درصدها سايت مختلف درسراسرجهان به نمايش درآيد. لينک شما را هزاران نفرميبينند و ميتوانيد بازديدکننده واقعي داشته باشيد، همچنین از مزاياي ديگراين لينک باکسها اينست که پس ازمدتی امتیاز وبسايت شما را در موتور هاي جستجوگر، پرمحتواتر ميکند و بهتر از قبل ظاهر ميشود و رتبه شما روی مرکز سرچینگ گوگل بالاتر خواهدرفت. موفق و پيروز باشيد. http://afrandnegar.blogfa.com/ افرند نگار http://rezakhazai.blogfa.com/ وبلاگ رسمی رضا خزایی http://babolsar110.nikblog.com/ بابلسر110 http://rezakhazai.iranblog.com/ وبلاگ شخصی رضا خزایی http:// khengool.javanblog.com/خنگول بلاگ http://blognaz.com/rezakhazai/ وبلاگ رضا خزایی http://noshahrblog.persianblog.ir/وبلاگ نوشهربلاگ http://noshahrjoosh.iranblog.com/ نوشهرجوش محمود رستمی