اعتراضیه!

اعتراضیه!·  توهین به مقدسات و ارزشهای دینی مسلمانان قلب هر انسان آگاهی را به درد می آورد. با مراجعه به این اعتراضیه اینترنتی نام خود را در شمار مخالفین هتک حرمت به پیامبر عزیز اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ثبت نمائید. ·  برای ورود به صفحه ی اعتراضیه بر روی آدرس زیر کلیک کنید. شایان ذکر است، طومار اینترنتی حامیان کاریکاتورهای دانمارکی تا روز 23 بهمن 84 متاسفانه حدود 9 هزار امضاء بیش از مخالفین کاریکاتورها داشته است و این ضرورت اقدام شما را در دفاع از حر یم نبوت را آشکار تر می سازد. ·  توجه: 01 امضاء اعتراضیه برای افراد مختلف از یک دستگاه به شرط داشتن ایمیل جداگانه آزاد می باشد.
02 لطفاً قبل از رفتن به صفحه امضای اعتراضیه، این مقاله را تا آخر بخوانید.
 ·  صفحه ی اعتراضیه»           http://www.petitiononline.com/islamic متن اعتراضیه به سه زبان اصلی و زنده دنیا:PERSIAN VERSION:
(AGAR NEMITAVANYD MATN E FARSI RA BEBINID, AZ MENU YE "VIEW" GOZINEYE "Encoding->More->Arabic(Windows)" RA ENTEKHAB KONID)
به: سازمان ملل متحد، سران کشورهای اروپایی و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل
1-
در 14 سپتامبر 2005، 12 کاریکاتور ناشایست از چهره ی محمد رسول الله (ص)در یک نشریه دانمارکی منتشر شد. سپس همین کاریکاتورها در نشریه های دیگری در آلمان،اتریش و فرانسه به انتشار مجدد رسید.ماجرا با حمایت های پراکنده ی برخی ازسیاستمداران اروپایی از این اقدام به اسم آزادی بیان ادامه پیدا کرد.
2-
این ها همه در حالی است که طبق نص صریح کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسیسازمان ملل متحد، مصوبه 26 دسامبر 1966 و لازم الاجرا بر اساس قطعنامه 2200 A مصوب 23 مارس 1976، (که به امضای کشورهای عضو از جمله کشورهای اروپایی و امریکا رسیده) عمل نشریه دانمارکی جرم تلقی شده و نقض قوانین بین المللی محسوب می شود) ).
بنددوم ماده بیستم این کنوانسیون به وضوح می گوید: "هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادییا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، به موجب قانون ممنوع میباشد."
3-
بنابراین، نه فقط به عنوان مسلمانان، که به عنوان 1.5 میلیاردنفر از 6 میلیارد شهروند جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد و سران دولت های جهان (بهویژه سران کشورهای اروپایی، که با حمایت های پراکنده از نشریه دانمارکی و تعلل دراجرای قوانین بین المللی، شامل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، قطعنامه اصول مدارا وقطعنامه ی حقوق بشر، زمینه ی خدشه دار شدن فضای مدارا و صلح جهانی را فراهم کردهاند) می خواهیم که به شکایت ما رسیدگی کرده، مرتکبین این جرم را مطابق قوانین بینالمللی و در محکمه ای عادلانه محاکمه کنند و همچنین مراتب انزجار خود را از این عملناشایست اعلام کنند.
4-
ما مسلمانان، به دنبال خشونت نیستیم. مطابق اصولدینمان معتقدیم انسانیتِ انسان، بدون وجود آزادی واختیار محقق نمی شود و از صمیمقلب، به این گفته امام علی (امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل تسنن) اعتقاد داریمکه " با مردم مهربان باش! که اگر برادران و خواهران دینی تو نباشند، برادران وخواهران تو در خلقت اند".
حالا و در جهانی که هر روز بیش از پیش به سمت شکاف وتنفر پیش می رود و در شرایطی که مفاهیمی چون صلح و دوستی و مدارا بین ملت های جهان،هر روز شکننده تر از روز قبل به نظر می رسد، وظیفه شماست که با عمل به تعهداتی کهقبلا داده اید، ثابت کنید که به ایجاد جهانی برابر و عاری از جنگ و تبعیض اعتقاددارید. ما از صمیم قلب آرزو می کنیم که به ما ثابت کنید همانطور که ما به شما بهچشم انسان هایی برابر و صاحب حق و شعور و فرهنگ نگاه می کنیم،شما هم به ما به چشمخواهران و برادران همنوعتان نگاه می کنید. این، حالا برعهده شماست.
---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------To:  The Secretary General of the United Nations Organization, United Nations Commission on Human Rights, European Union Heads of State, Members of the European Parliament ENGLISH VERSION:
1- On September 30th, 2005, 12 caricatures of the Prophet Mohammad were published in a Danish newspaper (Jyllands Posten). These caricatures were then republished in other magazines in Germany, Austria and France.
2- However, according to the International Convent on Civil and Political Rights that was ratified by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 and entered into force 23 March 1976, these actions are considered crimes and in violation of international law.
The 2nd paragraph of article No. 20 of this covenant states: "Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law."
3- Therefore, both as Muslims and 1.5 billion of the 6 billion citizens of the global community, we ask the United Nations Organization and the leaders of the world, in particular the European politicians who supported the Danish newspaper paper and delayed enforcement of international law, including the International Covent on Civil and Political Rights, Declaration of Principles on Tolerance and the Universal Declaration of Human Rights to investigate our complaint and judge those who committed this crime in a proper international legal tribunal.
4- We Muslims do not seek violence. According to our religious beliefs, the humanity of a person remains incomplete unless he is free and we hold the conviction that according to this saying of Imam Ali we are obliged to: “Be kind to people! Because if they are not your brothers and sisters in religion, they surely are your brothers and sisters in creation."
In a world increasingly moving toward hatred and division, wherein ideas like peace, tolerance and friendship among nations seems quite fragile, it is your duty to keep your sworn commitments that you believe in the shaping of an equal world, free of war and discrimination. We hope you prove to us that you respect us as we respect you as equal, intelligent and civilized humans. Thank you for taking the time to read this.
---------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------
ARABIC VERSION:
الی: منظمة الأمم المتّحدة، دول الأوروبیة والأمیریکیة
1-
لقدتمّ نشر 12 کاریکاتیر مسیئة إلی شخصیة الرسول الأعظم،محمّد (ص) فی صحیفة دانیمارکیة، فی 14/سبتمبر/2005 م. ثمّ توالت عملیات النشرالمجددة فی الصحف الاخری، بدعم من قبل الدبلوماسیین الأوروبیین هنا و هناک، تحتذریعة حریة الرأی و الصحافة و هی الآن مستمرة علی هذا المنوال.
2-
و جدیربالتذکیرأن إجرار الصحیفة المذکورة یعتبر جریمة و انتهاک سافر للقوانین الدولیه،حسب النص الصریح للاتّفاقیات الدولیة للحقوق مدنیة و سیاسیة التابعة لمنظمة الأممالمتّحدة الصادرة فی 26/دسامبر/1966 م و ضروری التنفیذ طبقاً للقرار رقم 2200 A الصادر بتاریخ 23/مارس/1976 م، خاصة و أنه قدتم توقیعه من قبل الدول الاعضاء و منضمنها الدول الأوروبیة و الأمیریکیة.
انّ البند المرقّمة 2 من الماده رقم 20 منهذه الاتفاقیة: « و قد منع فیها - حسب هذا القانون – کل أنواع التحریض علی عداء بینالقومیات أو العنصریات أو بین الادیان و التی تؤدی الی الإختلافات العنصریة والعرقیة و العداء والعنف
3-
لهذا نطلب من منظمة الأمم المتّحدة، لیسبإعتبارنا المسلمین، بل بعنوان ملیار و نصف الملیار شخص، من أصل 6 ملیارات التیتشکّل الأسرة الدولیة و کذلک نطلب من قادة دول العالم (خاصة من قادة الدولالأوروبیة، أولئک الذین دعموا الصحیفة الدنیمارکیة و تغافلوا عن إجرارالقوانینالدّولیة کاتفاقیة الحقوق المدنیة و السیاسیة و قرارات (مبدأ التسامح) و (حقوقالإنسان)، و لهذا فإنهم قد بدّلوا جوّالتسامح الی وضع مشوّه للغایة و نسفوابأعمالهم السلام العالمی)، لهذا فنحن نطالب التوجّه الی شکوانا و ذلک لمحاکمةالمرتکبین و المتورطین فی محکمة عادلة و حسب القوانین الدولیة، ثم نطالبهم بالإعرابعن استیائهم و رفضهم لهذا الإجرارات.
4-
نحن المسلمون، لسنا بصدد العنف وحسب مبادی دیننا الحنیف نعتقد بأن الإنسان لن یحصل علی شأنه الإنسانیه الّا عن طریقالحریة و نؤمن من صمیم الفؤاد بکلام الأمام علی (الخلیفة الراشدین الرابع، حسب رؤیةأهل السنة و الإمام الأول للشیعة)، الذی قال: « کن مع الناس رؤوفاً، فإنهم إمّاإخوان لک فی الدین أو شرکاء لک فی الخلق
و الآن و نحن نعیش فی عالم یسیرنحوالشقاق والعداء و فی ظروف تتحطم فیه مفاهیم السلام و الصداقة و التسامح والتعایش السلمی بین شعوب العالم و کل یوم یبدو أسوء من الأمس المنصرم، من هذاالمنطق نقول بأن مسؤولیتکم تملی علیکم العمل و الإلتزام بتعهّداتکم التی تعهدتم بهامن قبل و لابد أن تقوموا باثبات اعتقادکم حول ایجاد عالم متکافیء و بعید عن الحرب والتمییز. و نحن نأمل من صمیم فؤادنا بأن تتقدّموا لإثبات هذه الحقیقة و هی أنکملاتنظرون الینا الّا بعین الإخوة و الاُخوات فی خلیفة البشریة، کما أننا لاننظرإلیکم الّا کاُناس متساوون معنا و أصحاب حق و إحساس و ثقافة، و سنری کیف تعلمون.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نحوه ی اعتراض:
             » پس از کلیک بر روی لینک بالا شما وارد صفحه ای خواهدی شد که در آن اعتراضیه تنظیم شده در چند زبان قابل ملاحظه می باشد.
در بخش پایین صفحه دکمه ای جهت ورود به صفحه ی امضاء اعتراضیه وجود دارد که در شکل زیر نیز مشخص گردیده است. بر روی این دکمه کلیک کنید.
برای ورود اینجا را کلیک کنید:

Top of Form

Bottom of Form

View Current Signatures


             » بعد از کلیک بر روی دکمه ی صفحه ای اعتراضیه شما وارد صفحه ی دیگری می شوید که در آن باید مشخصات خود را وارد نمائید.
وارد نمودن اسم و ایمیل اجباریست و آن را همانگونه که در تصویر ملاحظه می کنید در کادرهای مخصوص وارد نمائید.
در بخش
comments شما می توانید علاوه بر امضاء اعتراضیه توضیحات مورد نظر خود را نیز به آن اضافه کنید که پر کردن این بخش اختیاری می باشد. چگونگی تکمیل فرم اعتراض: ( توضیح اینکه گزینه  Private  باید روشن باشد)

Name: (required)Email Address: (required)Comments: (optional): (optional)
Please note: All information you provide on this petition signing form will be public on the petition signatures page, except your email address, for which privacy is set here:
Email Address Privacy Option: (choose one)   Private
 Available to Petition Author
 Public
Explanation of Email Address Privacy Options:
-"Private" means your email address is stored in a secure private location, for signature validation only. -"Available to Petition Author" means your email address will not be available to the public, but will be available to the petition author, as well as being stored in a secure private location for signature validation.-"Public" means anyone viewing the signature pages on the Web for this petition can get your email address and send you email.
پس از پر کردن بخش بالا اینجا را کلیک کنید


» مشخصاتی که شما در این بخش وارد کرده اید در صفحه ی امضاء کنندگان اعتراضیه قابل رویت می باشد . چنانچه تصمیم دارید ایمیل شما برای دیگران به نمایش در نیاید حتما در قسمت میانی صفحه بخش
Private را علامت بزنید.
بعد از انجام مراحل قبل بر روی دکمه ی انتهای صفحه کلیک کنید تا صفحه ی امضاء اعتراضیه به نمایش در آید.
برای امضاء اعتراضیه حتما بر روی دکمه ای که در تصویر پایین مشخص گردیده است کلیک نمایئد.
نحوه ی امضای اینترنتی اعتراضیه:

Name

Comments

 

49363.

copyright

Top of Form

 

 *     *برای امضاء کردن اعتراضیه حتماً اینجا را کلیک کنید


با مشاهده ی صفحه ی بعد که در آن تعداد افرادی که این طومار را امضاء کرده اند را مشاهده می نمائید، شما نیز به جمع امضاء کنندگان اعتراضیه می پیوندید

/ 2 نظر / 12 بازدید
م.ف

سلام جالبه .ادامه بده به منم سر بزن: www.roboknowledge.persianblog.ir www.ohcomputer.persianblog.ir

رضا خزایی

لطفاً آدرسهای ما را درسايت خود قرار داده و پس از قراردادن در لينک باکس، لينکهاي خود را نیز به لينکدوني اضافه نموده و بمااطلاع دهید تاپس ازمدتی درصدها سايت مختلف درسراسرجهان به نمايش درآيد. لينک شما را هزاران نفرميبينند و ميتوانيد بازديدکننده واقعي داشته باشيد، همچنین از مزاياي ديگراين لينک باکسها اينست که پس از مدتی امتیاز سايت شما را در موتور هاي جستجوگر، پرمحتواتر ميکند و بهتر از قبل ظاهر ميشود و رتبه شما روی مرکز سرچینگ گوگل بالاتر خواهدرفت. http://afrandnegar.blogfa.com/ افرند نگار http://www.rezakhazai.blogfa.com/ وبلاگ رسمی رضا خزایی http://babolsar110.nikblog.com/ بابلسر110 http://rezakhazai.iranblog.com/ وبلاگ شخصی رضا خزایی http://khengool.javanblog.com/ خنگول بلاگ http://blognaz.com/rezakhazai وبلاگ رضا خزایی http://noshahrblog.persianblog.ir/ وبلاگ نوشهربلاگ http://noshahrjoosh.iranblog.com/ نوشهرجوش محمود رستمی http://rezakhazai.javanblog.com/ سایت رسمی رضا خزایی